20.4.2019

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

4541

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 26.3.2003 Rubrika: Region

Dálnice Českým rájem – otevřený dopis
     Dálnice I/35 hýbe regionem. Stoupá počet petic i občanských sdružení, která se staví proti této stavbě. Předkládáme vám otevřený dopis občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ na Krajský úřad Liberec …

     Vážený pane, vážená paní,

     Rádi bychom Vás informovali o problému, který nás trápí.

     V rámci zpracovávání územního plánu Libereckého kraje byla navržena varianta čtyřpruhové rychlostní komunikace R 35 v trase Turnov – Jičín, která má procházet mezi dvěma částmi Českého ráje, jehož je Turnov přirozeným centrem. Komunikace má procházet přímo pod symbolem zdejší oblasti – hradem Trosky.

     Ředitelství silnic a dálnic donedávna prosazovalo variantu dvoupruhové komunikace vedené přímo na hranici Chráněné krajinné oblasti Český ráj, k tomuto návrhu byla zpracovávána EIA, nebyla však dokončena, jelikož Krajský úřad v Liberci navrhl variantu jinou – čtyřpruhovou rychlostní komunikaci dálničního typu procházející severněji, dále od hranic CHKO, nicméně navržená „dálnice“ zasáhne krajinu Českého ráje možná výrazněji než původní dvoupruhová.

     Komunikace R 35 představuje silniční tah mezinárodního významu, spojnici sever – jih a východ - západ, v případě dobudování půjde o jedinou tangenciální komunikaci dálničního typu, která významně ulehčí přetížené D1 v uvedených směrech.

     Z hlediska dopravního proudu se na komunikaci bude odbývat doprava tranzitní, a to především dálková tranzitní doprava nákladní s převládajícím trendem Jičín – Liberec a dále hranice se Spolkovou republikou Německo. Budeme tedy v případě realizace stavby „dálnice“ dobrovolně svádět veškerou kamionovou dopravu k centru města a dále přímo mezi dvě části Českého ráje.

     Účelem tohoto dopravního tahu není řešit podregionální dopravní vztahy – dopravní napojení a obslužnost Semilska a už vůbec ne dopravní vztahy jednoho města (Turnova) - toto řešení připadá silnicím první, ale spíše nižších tříd, které jsou v majetku kraje. Právě argumentace řešením podregionálních dopravních vazeb je totiž používána jako největší pozitivum navrhované trasy.

     Zpracovatel studie již na počátku pominul řešení některých aspektů stavby, podle odborníků je území pro výstavbu 23 m široké „dálnice“ velmi úzké a členité. V kritické oblasti okraje města Turnova směrem k Jičínu ji není možné vybudovat bez demolice souvislé zástavby. Další problematickou oblastí je respektování ochranných pásem (VVN, železnice, vodní toky, biokoridory) v daném kritickém území, normy týkající se hluku („dálnice“ má procházet intravilánem města Turnova a obce Pelešany, bude bezprostředně zasahovat souvislou zástavbu), kterými se studie rovněž nezabývá. Zpracovatel studie se prozatím vůbec nezabývá ekonomickou výhodností výstavby komunikace. Navrhuje překonání kritických úseků pomocí soustavy mostních děl (o rozpětí 380 až 680 m), případně podzemních konstrukcí (tunelů). Je všeobecně známo že každé mostní a podzemní dílo stavbu prodražuje a zpožďuje. Dalším a nezanedbatelným problémem se jeví odclonění hluku pomocí protihlukových opatření v intravilánu města Turnova. Vedení trasy členitým terénem též prodražuje ekonomiku jízdy a má vliv na množství exhalací v ovzduší a náročnost údržby komunikace.

     Komunikace R 35 je na území České republiky koncipována jako čtyřpruhová, je tedy logické, aby taková byla po celé její délce od Liberce až na sever Moravy. Trasa mezi Turnovem a Jičínem není však jedinou alternativou, kudy se tento silniční tah dá vést. Možné řešení vidíme my i řada odborníků i lokálních politiků v tzv. jižní variantě, navržené Krajským úřadem v Liberci před dvěma lety a nyní zcela opomíjené. Trasa nové silnice neměla směřovat přes problematickou krajinu Turnovska a severní části Českého ráje (krajina zde je značně členitá a rozmanitá, převažuje vlnitý ráz terénu a nestabilní podloží), ale jižně kolem Českého ráje napojením u Mnichova Hradiště na rychlostní komunikaci I/10, obchvatem Dobré Vody, Kněžmostu, Horního Bousova a jižně kolem Sobotky k Jičínu. Vzhledem k tomu, že komunikace má řešit spojení severozápadu s jihovýchodem České republiky, nebude pro tranzitní dopravu představovat žádný časový rozdíl a navržená jižní trasa by tak závažným způsobem nezasáhla ráz krajiny. Navíc v oblasti Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Sobotka – Jičín převažuje rovinatý terén.

     Podpůrnými argumenty pro prověření „jižní varianty“ je nejen využití stávajícího obchvatu Jičína, ale i řešení dopravy na silnici I/16 v úseku Mladá Boleslav – Jičín. Jižní varianta doplněná o zkapacitněnou I/16 tzv. mladoboleslavským přivaděčem by jednak řešila dopravní vazby Praha – Krkonoše, jednak by přirozeně rozdělila dopravní intenzitu k hraničním přechodům s Německem. Dále pak nelze pominout terciální faktor dopravního napojení bývalého vojenského prostoru Ralsko, jehož revitalizace byla mnohokrát zmiňována v usneseních vlády České republiky, na páteřní komunikační síť.

     Navržená „severní varianta“ sice oproti dřívější dvoupruhové komunikaci nevede s výjimkou Jinolicka těsně u hranic CHKO Český ráj, nicméně její dopad na životní prostředí by byl katastrofální. Území mezi Nudvojovicemi a Mašovem (části Turnova) je v zátopové oblasti Jizery, téměř každý rok je Jizera rozvodněná, při povodni v roce 2000 zde bylo obrovské jezero. Komunikace je zde navržena na mostních konstrukcích. Zátopová oblast Jizery skrývá další nebezpečí ve formě odrazu povodňové vody zpět na centrum Turnova, což v době, kdy část hydrogeologů předpokládá daleko větší četnost a ničivost povodní, představuje skutečné riziko pro Turnov. Částí Turnova má být komunikace vedena těsně vedle toku potoka Libuňky, každým rokem rovněž rozvodněné. Celý tok Libuňky by v dané lokalitě musel být zatrubněn, čímž budou zničena jedinečná území výskytu zvěře a rostlin, o finanční náročnosti nemluvě. Komunikace má těsně obemykat Borecké skály, jedinečnou přírodní lokalitu a po celé navržené trase se nacházejí biocentra a biokoridory.

     Tzv. severní varianta by v případě realizace zasáhla mnoho lidských obydlí, v územním plánu města Turnova zasahuje oblasti určené k zástavbě rodinnými domy a na dotčených územích také intenzivní výstavba probíhá, aniž by kdokoli ze stavebníků byl informován o možnosti vedení rychlostní komunikace v těsné blízkosti jejich budoucích obydlí. Vzhledem ke složitosti terénu nutně bude muset dojít k vyvlastnění a zbourání většího počtu staveb.

     Pro Turnov představuje Český ráj jeho jedinou klidovou zónu. Na turismu vydělává nejen rozpočet Turnova a všech obcí přilehlých k Českému ráji, ale zejména mnoho podnikatelů a pronajímatelů nemovitostí. Navržená trasa odřízne okrajovou část města, Mašov a Pelešany, od centra a celý Turnov a další obce směrem k Jičínu od Českého ráje. Komunikace bude vidět po celé trase nejen z míst turisty nejvíce navštěvovaných, tj. Hlavatice, Valdštejn, Hrubá Skála, Trosky (Zlatá stezka Českého ráje), ale i z přilehlého Kozákova a Tatobit. V nedávné době došlo k rozšíření CHKO Český ráj, komunikace je navržena mezi jeho severní a jižní částí. Podotýkáme, že nádherná pískovcová města CHKO Český ráj mají být zapsána do seznamu unikátních památek UNESCO.

     Pokud by byla diskutovaná komunikace schválena v tzv. severní variantě, bude to jistě znamenat konec unikátní a v celé republice známé rekreační oblasti zvané Český ráj. V případě, že by k tomu skutečně došlo, měl by tedy někdo vyčíslit ztráty, které to městu, regionu, podnikatelům a občanům přinese. Protože uvažovat o jakémkoli zisku, který tato komunikace Turnovsku přinese, je zcela iluzorní a spekulativní.

     Dovolujeme si Vás oslovit před důležitým rozhodnutím, které Liberecký kraj hodlá učinit a které naprosto ovlivní a změní tvář jedné z nejkrásnějších oblastí Čech. Jménem několika set lidí, kteří doposud signovali petici našeho občanského sdružení, Vás prosíme, abyste, budete-li moci, pomohli zabránit projektu, jehož přínos pro danou oblast je více než sporný. Ztráty, které by z případného schválení dané komunikace vyplynuly, budou totiž již neodčinitelné.

     Děkujeme Vám za Vaši pomoc, o aktuálním vývoji dané kauzy si Vás dovolíme informovat v pravidelných tiskových zprávách.

     Občanské sdružení „S drakem rval se Michael“ se sídlem Turnov, Sadová 1470, 511 01, identifikační číslo 266 16 181, tel. 603 115 886, e-mail myrtil@seznam.cz

Mgr. Martina Pokorná, předsedkyně sdružení

V Turnově dne 25.2.2003

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

dan - dotaz - 7.7.2004 20:08:11
Talli - Re: dotaz - 7.7.2004 20:35:44
Petr Mládek - Rozume, braň se! - 14.9.2004 10:36:34
Anonym - Mgr. Martina Pokorná - 12.4.2005 11:46:00
Martina Pokorná - Nadpis - 25.4.2005 10:41:10
Miloš Kaktus Karásek - Re: Nadpis - 26.4.2005 8:26:35
Anonym - Re: Miloš Kaktus Karásek - 26.4. 2005 8:26:35 - 25.5.2005 13:35:26
Miloš Kaktus Karásek - Re: Re: Miloš Kaktus Karásek - 26.4. 2005 8:26:35 - 2.6.2005 19:33:45

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -